תקנון מועדון לקוחות של רשת ג'וני קריספי - אוכלים יותר נהנים יותר


 • צבירת נקודות בשווי 10% ממחיר הארוחה ששולם
 • מתנת יום ההולדת- סנדויץ' לבחירה מתנה – כולל את כל הסנדויצ'ים למעט סנדויץ' האנגאובר. מותנה ברכישה מעל 30 ₪.
 • מתנת הצטרפות מיקס צ'יפס טבעות בצל בחינם. מותנה ברכישה מעל 30 ₪.
 • הטבות חודשיות מתחלפות.
 • צבירת נקודות- על כל ארוחה עליה חבר המועדון שילם קיימת צבירת נקודות של 10% משווי הארוחה.
מוצר שווי בנקודות
שתייה קלה 80
אלכוהול (צ'ייסר, בירה) 130
תוספת לבחירה 250
סנדויץ 400
סלט 400
ארוחת ילדים 400

המועדון בפרטיהם של מבצעים, הטבות, פרסומים והודעות למיניהם ובמקרה כזה ההנהלה לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם לחבר המועדון עקב כך.

 1. חברי המועדון יהיו זכאים לרכוש מוצרים שונים במחירים מיוחדים לחברי המועדון, להשתתף במבצעים ייחודיים ולקבל הטבות אחרות, הכל כפי שיוחלט מעת לעת על ידי הנהלת המועדון להלן: "ההטבות" או "ההטבה", לפי העניין, מטבע הדברים, ההנהלה אינה מתחייבת כי ההטבות המשתנות מעת לעת, יהיו זהות בערכן הכלכלי ו/או הכספי, לאורך כל תקופת החברות במועדון, ההנהלה גם אינה מתחייבת כי כל ההטבות לכלל חברי המועדון יהיו שוות בערכן לכלל החברים.
 2. תנאים מגבילים להצטרפות חבר מועדון ו/או המשך פעילותו של חבר קיים ו/או ביטול חברות: א. ההנהלה תהיה רשאית להפסיק באופן מיידי חברותו של כל חבר במועדון על-פי שיקול דעתה הבלעדי, בלי שיהא עליה לנמק את החלטתה זו. בלי לגרוע מזכותה של ההנהלה כאמור, הרי שההנהלה תהיה רשאית להפסיק חברות של חבר מועדון כלשהו, בכל אחד מהמקרים הבאים: מסירת פרטים שגויים או לא נכונים, שימוש לרעה באפליקציה, העברת האפליקציה למי שפרטיו שונים מהפרטים שנמסרו בעת הגשת בקשת ההצטרפות, התנהגות לא הולמת של חבר המועדון בעת ביקור באלו ממסעדות הרשת )לרבות, אך לא רק, התפרעות, אי תשלום, פגיעה בעובדי הרשת ו/או אורחיה(. מובהר כי היה והופסקה חברותו של חבר מועדון בנסיבות המפורטות לעיל, לא יהיה זכאי החבר להחזר כספי כלשהו. ב. כל חבר מועדון יהיה זכאי להפסיק את חברותו במועדון באמצעי מדייה שונים כגון: טלפון/הודעת מייל/ הודעה דרך אפליקציית ג'וני קריספי / הודעה בדואר ישראל וכל אמצעי מדיה אחרים שרשת ג'וני קריספי תעמיד לרשות לקוחותיה.
 3. שינויים בהטבות ומבצעים לחברי המועדון/ והטבות ופעילות מתחלפות במועדון:
  א. הטבות מועדון ג'וני קריספי ניתנות למימוש בישיבה בסניף בלבד.
  ב. הטבות מהן חברי המועדון זכאים ליהנות יפורסמו על-ידי ההנהלה באמצעים פרסומיים על-פי שיקול דעת ההנהלה. ההנהלה תעשה כל מאמץ לעדכן את חברי המועדון בפרטי ההטבות האמורות באמצעי מהמדיה השונים לרבות: דואר אלקטרוני/הודעת טקסט/הודעה טלפונית/ הודעת פוש ובאמצעי המדיה העומדים לרשותה דרך פרטי הלקוח שנמסרו על-ידי חבר המועדון בעת הגשת בקשת ההצטרפות או כפי שעודכנה מעת לעת על-ידי חבר המועדון.
  ג. חברי מועדון לא יהיו זכאים לכפל הטבות לרבות כאלו, שאינן נובעות מהחברות במועדון )ללא יוצאים מן הכלל, ויהיו רשאים לעשות שימוש, על-פי בחירתם, באחת מההטבות להן הם זכאים. התשלום עבור העסקה יבוצע במזומן או בכרטיס אשראי בלבד, לא יינתנו הטבות ברכישה בשובר או בכרטיסי חברות אלא אם כן הנהלת הרשת החליטה אחרת.
  ד. ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ללא הודעה מוקדמת כלשהי את אופי ו/או גובה ההטבות שניתנות ויינתנו לחברי המועדון ו/או להחליף ו/או לערוך שינויים כלשהם בהטבות להם זכאים חברי המועדון, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  ה. חברות במועדון תזכה בהטבות, אך ורק את חבר המועדון שפרטיו מופיעים על גבי קופת הסניף ובתנאי שאותו חבר מועדון שוהה ו/או מתארח בפועל בסניף מסניפי הרשת, בעת קבלת ההטבה, כל חברות מועדון תזכה את בעליה בהטבה אחת בלבד.
  ו. חבר מועדון לא יהיה זכאי לקבלת הטבות כלשהן הנובעות מהיותו חבר מועדון, בארוחות לילה, בשירות המשלוחים ובאירועים מיוחדים שיוגדרו ככאלו על-ידי ההנהלה.
  ז. החברות במועדון לא תעניק לחבר המועדון המחזיק בו הטבה כלשהי מעבר לאלו המפורטות בתקנון זה ו/או כפי שיפרסם על-ידי ההנהלה מעת לעת.
  ח. הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, לחלוטין או באופן חלקי, את פעילותו של המועדון, וזאת באמצעות פרסום הודעה על כוונתה לעשות כך, שתפורסם באמצעי תקשורת על-פי שיקול דעתה של ההנהלה לרבות באמצעות אתר האינטרנט של הרשת, 14 יום לפחות קודם להפסקת פעילותו של המועדון.
  ט. החברות במועדון תקפה לכל סניפי הרשת
 4. שימוש בפרטי הלקוח: א. ההנהלה תהא רשאית לעשות שימוש בפרטי חבר המועדון וכן לשמור פרטים ונתונים שהתקבלו במסגרת פעילותו במועדון ו/או השתתפותו בהטבות, הכל לצרכים פנימיים ו/או שיווקים ו/או מסחריים ולרבות לצורך דיוור ומשלוח פרסומים ומידע, בדואר רגיל, בדואר אלקטרוני או בכל אמצעי התקשרות אחר, לרבות אודות הטבות המוצעות לחברי המועדון, בין אם על-ידי ההנהלה, בין על-ידי מי מטעמה ובין על-ידי צדדים שלישיים. בעת הצטרפות לאפליקציה נותן חבר המועדון את הסכמתו המלאה לשימוש בפרטיו כאמור לעיל.
 5. שינויים בתקנון/משמעות התקנון וצד ג': א. תקנון האפליקציה תקף יחד עם תקנון מועדון ג'וני קריספי ב. ההנהלה תהא רשאית לשנות הוראות תקנון זה, או כל חלק ממנו, מעת לעת, כפי שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. ג. הגשת בקשת הצטרפות למועדון, כמוה כהצהרה על קריאת תקנון זה וכל הוראותיו ועל הסכמה להן וכהתחייבות בלתי חוזרת לקבלת תקנון זה וכל הוראותיו ולפעול על פיו. ד. ההנהלה וכל מי מטעמה אינם אחראים בשום צורה ואופן לכל התקשרות, מכל מין וסוג שהוא, בין חבר מועדון כלשהו לבין צד ג' כלשהו, לרבות במסגרת ו/או על-פי פרסומים כלשהם שהופצו ו/או נשלחו על-ידי ההנהלה. כל התקשרות כאמור לקבלת שירות או לרכישת מוצר תהא באחריותו הבלעדית של נותן השירות או המוצר כאמור וההנהלה אינה ולא תהיה אחראית לטיבם של השירותים ו/או איכותם של המוצרים אשר יסופקו לחבר המועדון, אם בכלל.
 6. אפליקציית מועדון ג'וני קריספי:
  א. השימוש באפליקציית המועדון הדיגיטלי כפופה לתנאי השימוש באפליקציה ולתקנון יחדיו.
  ב. צבירת נקודות על סך 10% מהפדיון תתקבל על פדיון של למעלה מ10 ₪ בקופה וישתנה מעת לעת עפ"י הנהלת רשת ג'וני קריספי.
  ג. מימוש הטבות יתאפשר בכל ימי השבוע
  ד. מימוש הטבות של משקאות אלכוהוליים יתאפשרו לגיל 18 ומעלה.
  ה. ההטבות ניתנות למימוש ב- מסירת הטלפון של החבר בהצגת תעודת זהות של בעל הטלפון.
  ו. בכל הטבה לא יהיה כפל מבצעים והנחות, כל הטבה תקפה עד גמר המלאי, מימוש ההטבות כולן תקפות בכפוף לתקנון המופיע באתר הרשת ובאפליקציית הרשת יחדיו.
  ז. מתן נק' עבור פעילות בפייסבוק תלוי במדיניות פייסבוק העולמית וכפוף לה, שינויים שהנהלת ג'וני קריספי עושה מעת לעת.
  ט. תמהיל ערך מימוש נקודות באפליקציה משתנה מעת מעת
  י. תשלום במזומן או אשראי בלבד יא. ניתן לממש הטבה אחת בכל רכישה.
חזור למעלה משלוחים
© כל הזכויות שמורות לג'וני קריספי 2021
תקנון פרטיות ושימוש באתר | תקנון מועדון הלקוחות
קוואליש | Qualish
בחר/י סניף למשלוח / איסוף עצמי
או חייג/י 9905*
סניפים נוספים בקרוב: כרמיאל, מודיעין, ירושלים, קניון איילון, אום אל פחם, נתניה, ראשון לציון מערב, הרצליה פיתוח, יבנה מתחם G